Visa to The U.S.A

Your Future Starts From Our Website.

Thầy Sơn Lê và các luật sư di trú sẽ làm việc trực tiếp với các dự án tầm cở quốc gia và hội đủ điều kiện cho EB-5 và sẽ giúp hồ sơ của gia đình bạn được nôp lên Sở Di Trú trong thời gian nhanh nhất.

Luật sư di trú chỉ nhận phí khi nào có thẻ xanh, đây là cơ hội cho quý vị bảo vệ sự giàu có, đưa con cái sang Hoa Kỳ học tập miễn phí.

Bên cạnh việc xin thẻ xanh cho gia đình bạn, chúng tôi còn tư vấn cho các việc đầu tư khác, như mua nhà tại Hoa Kỳ do quý vị đứng tên, đầu tư và làm chủ các cơ sở Franchise.

Liên lạc thầy Sơn Lê: Phone: 469-441-1496    Email: sonleutd@gmail.com